Hieronder de voor nu geldende algemene voorwaarden van Happy Kids Life

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
voor dienstverlening door Happy Kids Life.

 

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1. opdrachtgever : de partij die opdracht geeft
2. opdrachtnemer : Happy Kids Life

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.
2. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
3. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

 

Artikel 5. Geheimhouding
Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Happy Kids Life is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Happy Kids Life. Opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 

Artikel 7. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 8. Honorarium
1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
2. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 9. Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Het honorarium van opdrachtnemer wordt periodiek of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 8a. Vergoeding Coaching/begeleiding kosten kunnen vergoed worden uit het persoonsgebonden budget of kunnen (deels) opgevoerd worden bij de jaarlijkse belasting aangifte. In sommige gevallen kan de coaching/begeleiding na overleg met school vanuit het rugzakje worden vergoed.

 

Artikel 10. Annulering en opzegging
1. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan opdrachtnemer te worden doorgegeven. Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer , waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 12. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Happy Kids Life is gehouden aan de wettelijke regel voor kinderen onder de 16 jaar dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, indien één van de ouders tekent dient deze er zorg voor te dragen dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de coaching/begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaar maakt tegen de coaching/begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Happy Kids Life kan hiervoor niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 

Cookies

Wat is een cookie?
Ik maak op mijn website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flashapplicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookie kan ik jou herkennen bij een herhaald bezoek op mijn website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan ik dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van jouw browser.

 

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kan ik mijn dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van mijn bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

 

Google Analytics
Ik gebruik de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via mijn website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kan ik bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Jouw IPadres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Mijn contactgegevens vind je op mijn contactpagina. Ik kan je vragen om je te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vraag ik je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Ook Happy Kids Life gebruikt cookies om je ervaring op mijn website zo prettig mogelijk te maken. Je hoeft alleen even op "Accepteren" te klikken. View more
Accepteren